Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 13 czerwca 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XIII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie zmiana uchwały budżetowej, powołanie członków do Rady Domu Sąsiedzkiego oraz omówienie sytuacji mieszkańców ulicy Legnickiej...

Zarząd Dzielnicy Siedlce przedstawi informację z dotychczas zrealizowanych wniosków budżetowych na rok 2017.

Radni poddadzą pod dyskusję oraz głosowanie kwestię przesunięcia środków przeznaczonych na projekt boksu na rzecz innych projektów. Ze względu na pojawienie się dużego sponsora, dalsze finansowanie projektu boksu przez Radę Dzielnicy nie jest potrzebne.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.