Biuro Rozwoju Gdańska informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Siedlec - WĘZEŁ INTEGRACYJNY W REJONIE ULIC KARTUSKIEJ I STRUGA W MIEŚCIE GDAŃSKU (nr 1231), będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 września 2016 r. do 30 września 2016r. w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku...

Obszar planu obejmuje teren węzła integracyjnego przy ulicy Kartuskiej oraz obszar zlokalizowany przy ulicy Struga do ulicy Łostowickiej. Przebieg granicy planu pokazano na załączniku graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowego planu oraz na fragmencie planu miasta (dostępny poniżej).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców, zwłaszcza przedmiotowego terenu!