Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 25 kwietnia 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie zmiana uchwały budżetowej Rady Dzielnicy Siedlce na 2017 rok oraz dyskusja w sprawie organizacji Dni Sąsiadów przez Radę Dzielnicy...

Radni poddadzą pod dyskusję oraz głosowanie kwestię przesunięcia części środków na rzecz wsparcia Szkoły Podstawowej nr 58.

Zarząd Dzielnicy Siedlce zamierza w bieżącym roku zorganizować piknik dla wszystkich mieszkańców dzielnicy w ramach Dni Sąsiedzkich. Radnym zostanie przedstawiony pomysł organizacji i przeprowadzenia wydarzenia.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.