W dniu 10 stycznia 2020 roku, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Infrastruktury przy Radzie Dzielnicy Siedlce w składzie: Karolina Motyka (przewodnicząca), Andrzej Wardziak, Kacper Kłącz, Mirosław Koźbiał. Jako goście, przybyli radni: Brygida Folkmann-Banaszak, Andrzej Nawara, Joanna Sobańska oraz mieszkanka Siedlec, pani Justyna Manuszewska...

Głównym tematem spotkania było wypracowanie stanowiska w sprawie obwieszczenia Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na dzielnicy Suchanino – rejon ulic Schuberta i Nowolipie. Ponieważ tereny objęte planem zagospodarowania w części obejmują terytorium Siedlec, Komisja uznała za niezbędne przyjęcie stanowiska RDS, mającego zabezpieczyć interes naszej dzielnicy.

Komisja w trakcie dyskusji uchwaliła, iż przedmiotowy obszar powinien bezwzględnie pozostać terenem zielonym, z przeznaczeniem na ewentualne inwestycje typu: park, skwer, teren rekreacyjny, siłownia, boisko, ogród deszczowy, plac zabaw, wybieg dla psów, sad itp. Komisja zdecydowanie sprzeciwia się ewentualnej realizacji inwestycji deweloperskich oraz budowy obiektów handlowo-usługowych, parkingów i podobnych, wiążących się z ogólnie pojętą „betonizacją” przestrzeni publicznej.

O czym należy pamiętać:

  • obszary objęte MPZP bardzo silnie oddziałują na Siedlce, ponieważ są ważnymi terenami retencji wody deszczowej, która podczas intensywnych opadów spływa na dzielnicę z górnych tarasów, w tym w dużym stopniu z Suchanina i Piecek-Migowa,
  • na Siedlcach nie ma zbiorników retencyjnych, mogących w pełni zabezpieczyć dzielnicę przed regularnym zalewaniem i podtopieniami, przy każdej większej ulewie,
  • trwa intensywna zabudowa deweloperska ul. Malczewskiego, która drastycznie wpływa na kurczenie się terenów mogących wchłonąć wodę deszczową na Siedlcach,
  • przedmiotowy teren jest aktualnie ostoją dzikiej przyrody i przyczynia się do poprawy jakości powietrza na Emausie oraz Suchaninie, gniazdują na nim liczne gatunki ptaków,
  • potencjalna zabudowa deweloperska przedmiotowego obszaru, przyczyni się do zwiększenia poziomu hałasu, kurzu oraz niepotrzebnego zagęszczenia ludności, co finalnie doprowadzi do pogorszenia się komfortu życia mieszkańców. Istniejąca infrastruktura drogowa nie ma wystarczającej przepustowości dla dodatkowej liczby pojazdów.

Komisja będzie wnioskowała do Biura Rozwoju Gdańska o bieżące informowanie Rady Dzielnicy Siedlce o statusie przedsięwzięcia.

www.brg.gda.pl/plany/plan/suchanino-rejon-ulic-schuberta-i-nowolipie

W dalszej części spotkania omówiono poniższe sprawy:

  • możliwość zaangażowania Radnych Miejskich do pomocy przy zdobyciu środków finansowych na remont chodnika wzdłuż kamienic przy ul. Kartuskiej (nr 68-126),
  • przygotowano pismo do DRMG w sprawie fatalnej jakości chodnika na świeżo wyremontowanej ulicy Sowińskiego,
  • zaplanowano wizyty gospodarcze na inwestycjach realizowanych na terenach dzielnicy, finansowanych zarówno z budżetu Miasta Gdańsk jak i ze środków Rady Dzielnicy.

Mirosław Koźbiał

Rada Dzielnicy Siedlce