Członkowie Zarządu Dzielnicy Siedlce stanowczo sprzeciwiają się bezpodstawnym, personalnym atakom skierowanym przeciwko Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy - Pani Brygidzie Folkmann - Banaszak. Działalność Rady Dzielnicy, Zarządu oraz poszczególnych Komisji, oparta jest na transparentności, poszanowaniu obowiązującego prawa i dobrych obyczajów...

Spotkania organów i komisji Rady Dzielnicy Siedlce są zawsze jawne i otwarte dla mieszkańców, gdzie każdy obywatel może zabrać głos w celu przedstawienia swojego stanowiska. Osoby publicznie pomawiające Panią Brygidę Folkmann - Banaszak, poprzez nagonkę w mediach społecznościowych próbują w sposób niedemokratyczny i urągający dobrym obyczajom wpływać na podejmowanie decyzji przez Radnych, używając do tego mowy nienawiści, pomówień i bezpodstawnych oskarżeń, tworząc przy tym fałszywą narrację. Taki poziom debaty publicznej przekracza granicę przyjętą prawem oraz dobrym zwyczajem. W demokratycznym państwie prawa nie może być akceptowany.

W ramach Rady Dzielnicy Siedlce działa organ statutowy w postaci Komisji Rewizyjnej, uprawniony do kontroli działalności Zarządu. Co znamienite, do dnia opublikowania niniejszego oświadczenia, nie wpłynęła żadna skarga od mieszkańców lub innych osób na działanie Zarządu lub poszczególnych Radnych.

Rada nie posiada środków finansowych budżetu dzielnicy, są one częścią budżetu miasta Gdańska. To ogół radnych poprzez uchwały wyznacza jedynie cele, zadania i kwoty, jakie mają zostać „uruchomione” przez miasto Gdańsk, zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym prawem. Zarząd Dzielnicy wykonuje uchwały Radnych i samodzielnie nie decyduje o przeznaczeniu pieniędzy na poszczególne zadania i projekty. Zajmują się tym odpowiednie komórki Urzędu Miasta, po otrzymaniu z Rady Dzielnicy stosownych wniosków.

Dom Sąsiedzki „Zakopianka” jest prowadzony przez trzy organizacje pozarządowe i jest niezależny od Rady Dzielnicy Siedlce.

Zarząd Rady Dzielnicy Siedlce

Andrzej Wardziak
Mirosław Koźbiał
Piotr Pazdyka