W dniu 19 listopada 2021r. odbył się, zorganizowany przez Zarząd Dzielnicy Siedlce, spacer gospodarczy po remontowanej ul. Zakopiańskiej, w którym uczestniczyli reprezentanci mieszkańców ul. Zakopiańskiej i ul. Tarasy oraz radni dzielnicy, którzy spotkali się z przedstawicielami Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami oraz wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A...

W jego trakcie zostały przedstawione urzędnikom i wykonawcy postulaty dotyczące zmniejszenia liczby słupków, zwiększenia liczby miejsc do parkowania oraz kilku modyfikacji projektu, mających na celu ułatwienie korzystania z ulicy i podwórek po zakończonym remoncie. Poniżej znajdą Państwo pytania wystosowane do DRMG oraz odpowiedzi urzędników.

 

Oczekiwania mieszkańców i radnych:

  1. Wyjazd z podwórka pomiędzy garażami a budynkiem Zakopiańska 7 – wnioskowano o nasadzenia niskich krzaków (żywopłotu), który uniemożliwi parkowanie tuż na wyjeździe i jednocześnie nie ograniczy widoczności kierowcom włączającym się do ruchu.

ad 1. Zieleniec na wysokości budynku przy ul. Zakopiańskiej 7, przy wyjeździe z podwórza, zostanie zabezpieczony palikami drewnianymi uniemożliwiającymi parkowanie.

  1. Skręt z ul. Zakopiańskiej w ul. Wieniawskiego – wnioskowano o maksymalne przesunięcie wyniesienia przejścia w kierunku ul. Zakopiańskiej oraz odtworzenie historycznego bruku (z kamieni ciosanych) w kierunku ul. Wieniawskiego.

ad 2. Wyniesione przejście powstanie w ciągu chodnika w ul. Zakopiańskiej, zgodnie z uzgodnionym projektem, w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa pieszych. Nie ma możliwości, by przesunąć je bliżej w stronę ulicy. Rampa najazdowa i fragment jezdni ulicy Wieniawskiego zostaną wykonane z odzyskanego materiału kamiennego.

  1. Skręt z ul. Zakopiańskiej w ul. Wieniawskiego – wnioskowano o poszerzenie chodnika o dwie płytki, tak aby możliwy był przejazd wózkiem inwalidzkim.

ad 3. DRMG poszerzy chodnik przy skrzyżowaniu ul. Zakopiańskiej i ul. Wieniawskiego, w celuzwiększenia dostępności i komfortu korzystania ze wskazanego chodnika.

  1. Skręt z ul. Zakopiańskiej w boczną odnogę ul. Zakopiańskiej (pomiędzy blokami Zakopiańska 28-30) – wnioskowano o maksymalne przesunięcie wyniesienia przejścia w kierunku ul. Zakopiańskiej oraz odtworzenie historycznego bruku (z kamieni ciosanych) w kierunku ul. Wieniawskiego.

ad 4. Skręt w boczną odnogę ul. Zakopiańskiej pomiędzy budynkami o numerach 28 i 30 znajduje się poza zakresem realizowanego przez DRMG zadania. Odniesienie się do postulatów Rady Dzielnicy w tym zakresie będzie możliwe na etapie projektowania przebudowy powyższego odcinka.

  1. Wnioskowano o demontaż słupków z chodnika biegnącego od schodów przy ul. Tarasy (wzdłuż bloku Zakopiańska 39 do mini kasyna). Następnie odcinek od mini kasyna do końca działki szkoły Sokrates. Mieszkańcy apelują o przekwalifikowanie tego chodnika oraz terenu zielonego na pobocze do parkowania.

ad 5. Wykonanie w tej lokalizacji miejsc parkingowych nie jest możliwe ze względu na gęste uzbrojenie podziemne. Zabezpieczenie sieci wymagałoby pozyskania uzgodnień i dodatkowego finansowania. Dodatkowo, część powyższego terenu znajduje się w obrębie 10 metrów od przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania, przez co nie można wyznaczyć tam miejsc parkingowych ze względu na przepisy ruchu drogowego.

  1. Wnioskowano o wyraźne oznakowanie bramy do wiaty śmietnikowej przy Zakopiańskiej 26-28, aby uniemożliwić zastawianie wjazdu i ułatwić odbiór śmieci służbom komunalnym.

ad 6. DRMG ułatwi dostęp do wiaty śmietnikowej na wysokości budynków przy ul. Zakopiańskiej 26 i 28, poprzez wykonanie utwardzenia z płytek chodnikowych. Obecna organizacja ruchu drogowego uniemożliwia wykonanie w tym miejscu powierzchni wyłączonej z ruchu (znak poziomy P-21), co byłoby możliwe w wypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego.

  1. Plac wewnętrzny pomiędzy blokami Zakopiańska 34-36 a 38. Mieszkańcy wnioskują o zmianę projektu polegającą na likwidacji planowanych słupków pomiędzy parkingiem a chodnikiem oraz obniżenie krawężników dla wjazdu na szerokości 5 metrów. Chodzi o utworzenie dodatkowego podjazdu na parkingu.

ad 7. W celu ułatwienia dostępu do parkingu pomiędzy budynkami przy ul. Zakopiańskiej 36 i 38 DRMG dokona zaniżenia krawężnika i odstąpi od montażu słupków wygradzających.

  1. Zorganizowanie zieleni w formie łąk kwietnych (na miejscach przeznaczonych pod zieleń).

ad 8. W ramach realizowanego zadania tereny zielone zostaną założone w formie trawników i łąk kwietnych.

  1. Pozostawienie na swoim miejscu historycznych studzienek kanalizacyjnych (sprawa była poruszana w piśmie RD do DRMG z dnia 11 maja 2020 roku).

ad 9. Ze względu na bezpieczeństwo i standardy Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej i Gdańskich Wód dotyczące nośności pozostawienie historycznych studzienek kanalizacyjnych nie jest możliwe. Są one przekazywane do magazynów powyższych spółek. W związku z powyższym, armatura studzienkowa w ul. Zakopiańskiej zostanie zamontowana zgodnie z uzgodnionym projektem.

  1. Montaż oznakowania pionowego „Zakaz postoju” na części podjazdu do szeregu garaży na wysokości ul. Zakopiańska 40.

ad 10. DRMG zamontuje przy wskazanych garażach znaki B-35 (zakaz postoju). DRMG informuje, że „ewentualne wdrożenie szeroko zakrojonych rozwiązań, mających na celu rozwiązanie problemu z brakiem miejsc parkingowych w tej części dzielnicy Siedlce, takich jak wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Zakopiańskiej lub stworzenie strefy płatnego parkowania, możliwe będzie po zakończeniu robót przez DRMG. Kluczową instytucją w przedmiotowym zakresie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Niezbędne zatem pozostaje ustalenie docelowej organizacją ruchu na ul. Zakopiańskiej. Obecna, jeszcze tymczasowa już uwidacznia problem z parkowaniem i ewentualną przejezdnością w obu kierunkach, dlatego należy rozważyć utworzenie z ul. Zakopiańskiej drogi jednokierunkowej, z ruchem skierowanym w dół, w kierunku Gdańska. W tej sprawie Rada Dzielnicy niebawem rozpocznie szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

 

Karolina Motyka
Mirosław Koźbiał
Rada Dzielnicy Siedlce

fot. Mirosław Koźbiał