Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Siedlce - Wojciech Widzicki informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce przy ulicy Kartuskiej 63/65 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Budżetowej...

W Muzeum Gdańska prezentowana jest wystawa „Sre­bra od poko­leń. Gdań­scy złot­nicy Stump­fo­wie 1804-1945”. Jak czytamy na stronie muzeum „… jest to pierw­sza próba uka­za­nia feno­menu twór­czo­ści kilku poko­leń twór­ców gdań­skiego złot­nic­twa, od Carla Stumpfa, wła­ści­ciela pierw­szego rodzin­nego warsz­tatu otwar­tego w 1804 r., do zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej, gdy potom­ko­wie Eri­cha Alberta Mor­tiza Stumpfa zawie­sili dzia­łal­ność sklepu przy ulicy Dłu­giej, a następ­nie opu­ścili Gdańsk”...

Rada Dzielnicy Siedlce organizuje dla seniorów z Siedlec wspólne wyjście do kina. Dnia 23 stycznia 2020 o godzinie 17:00, specjalnie dla seniorów, wyświetlony zostanie film „Tajemnica Henriego Picka”. Film w reżyserii Remi Bezancon zaprezentowany zostanie w kinie Muzeum II Wojny Światowej. Koszt to jedynie symboliczne 5 złotych od osoby...

Zapewne wszyscy z Państwa słyszeli o zabójstwie pacjenta w szpitalu na Zaspie w Gdańsku. Był nim 93 letni mieszkaniec Siedlec, wieloletni opiekun cmentarza św. Franciszka na Emaus, pan Jan Rohde. Osoba z niezwykłymi zasługami dla ratowania zabytkowych nagrobków i rzeźb z likwidowanych w latach 60-tych gdańskich cmentarzy przy Wielkiej Alei...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 28 stycznia 2020r. na godzinę 18:00 zwołał obrady IX sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to pierwsza sesja w 2020 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja na budżetem Rady Dzielnicy na rok 2020 oraz podjęcie Uchwały Budżetowej...

Czy mieli Państwo okazję przeczytać artykuł o Siedlcach, który pojawił się 27 grudnia na łamach Gazety Wyborczej, w ramach cyklu reportaży „Gdańskie Dzielnice”? Jeżeli nie, to nic straconego. Dzięki uprzejmości redaktora Michała Tokarczyka, który jest jednocześnie autorem tekstu, mogą to Państwo zrobić teraz...