Dnia 8 września 2015 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się IV sesja Rady. Przybyła większość Radnych spełniła warunek quorum i Przewodniczący Rady Dzielnicy Karol Nawrocki mógł bez problemów rozpocząć posiedzenie. Sesja rozpoczęła się od wprowadzenia zmian w porządku obrad rozszerzając go o dodatkowe punkty. Wprowadzone zmiany do porządku obrad przyjęte zostały jednogłośnie. W dalszej części Z-ca Przewodniczącego Rady Dzielnicy Andrzej Nawara odczytał protokół z III sesji Rady. Przed przystąpieniem do dalszej pracy, spełniony został punkt formalny - zaprzysiężenie na Radnego Pana Symeona Dąbrowskiego (w miejsce Radnej Justyny Jaszak, która swój mandat złożyła podczas poprzedniej sesji)...

Wywołana została dyskusja na temat bezpieczeństwa na drogach rowerowych dzielnicy, nieprzestrzeganiem przez sporą grupę rowerzystów przepisów ruchu drogowego oraz propozycji zmian w organizacji ruchu, którą zaproponował gdański oficer rowerowy - Pan Roman Kietliński. Niestety zaproszony gość nie przybył na sesję Rady i nie mógł przestawić więcej szczegółów. Wspólnie wszyscy Rani przyznali, że problem istnieje i powinno się nim zająć. W relacjach samochód - rowerzysta zawsze będziemy bronić słabszego czyli rowerzystę, w przypadku jednak zestawienia rowerzysta - pieszy należy pamiętać, że tym słabszym nie będzie tym razem rowerzysta. Z brakiem akceptacji Radnych spotkał się pomysł Pana Kietlińskiego polegający na likwidacji sygnalizacji świetlnej przy niektórych przejściach dla pieszych przy ulicy Kartuskiej, zwłaszcza w okolicach szkół.

W dalszej części poruszona została sprawa progów zwalniających na ulicy Skarpowej, przybyła mieszkanka Pani Anna Pilewska, dostarczyła ponad 250 podpisów mieszkańców zaniepokojonych bezpieczeństwem przy swojej ulicy. W ostatnim czasie nasiliła się w tej okolicy liczba wypadków i potrąceń, wspólnie uznano, że ograniczenie prędkości jest niezbędne, przygotowanie zostanie na tą okoliczność stosowna uchwała.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu Brygida Banaszak zreferowała aktualny stan realizacji uchwały budżetowej, omawiając każdy punkt i jego stopień wykonania. W związku z odrzuceniem przez Urząd Miasta punktu dotyczącego wsparcia szkoły nr 14, punkt został poddany pod ponowną dyskusję. Radni wspólnie uznali, że przeznaczone wcześniej środki na szkołę muszą zostać inaczej zagospodarowane, dalej jednak pozostając w gestii szkoły.

Poruszona została kwestia projektu uchwały o konsultacjach społecznych przygotowywanego przez Radnego Miasta Piotra Borawskiego oraz Radną Dzielnicy Panią Matyjaszczyk. Obawę Radnych wywołała kwestia pominięcia Rad Dzielnic jako organu mogącego zgłaszać tematy do konsultacji. Wspólnie uznano, że należy zgłosić do pomysłodawców uwagi, wskazując brak zapisu o Radach Dzielnic jako niedopuszczalny.

Przewodniczący Zarządu Jędrzej Włodarczyk zreferował stan realizacji bieżących zadań. Omówione zostały kwestie związane z pomysłem przekształcenia ulicy Jasnej w jednokierunkową, sprawa sklepu z alkoholem na Skarpowej i uzyskanej odpowiedzi, planowanej inwestycji budowy miejsc parkingowych przy ulicy Kartuskiej 44-50 oraz kilka innych mniejszych spraw. Radni zostali poinformowani o rekomendacji wielu priorytetów inwestycyjnych zgłoszonych przez Radę Dzielnicy do budżetu miasta na rok 2016, dzięki owocnej współpracy z Radnym miasta - Piotrem Borawskim.

Na koniec poruszono problemy jakie pojawiły się po uruchomieniu węzła przesiadkowego przy kościele Emaus, wąskie przystanki grożące dostaniem się pod koła autobusu czy tramwaju oraz likwidacja kilku linii autobusowych. Ustalono, że należy zebrać jak najwięcej opinii w przedmiotowym temacie i skierowanie pisma go GZDIZ. Możliwe, że zostanie podjęta próba zorganizowania spotkania z przedstawicielami GZDIZ w celu poznania pomysłów na planowane zmiany i modyfikacje wdrożonych już rozwiązań.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z IV sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.