Dnia 21 września 2016r. o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się IX sesja Rady. Przybyła większość Radnych osiągając wymagane quorum i umożliwiając tym samym rozpoczęcie zaplanowanego posiedzenia. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z VIII sesji Rady. W dalszej części przystąpiono do dyskusji nad obecną sytuacją oraz planami na przyszłość w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka"...

Omówione zostały bieżące problemy w komunikacji i współpracy między organizacjami, które działają w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka". Do Rady Dzielnicy od kilku miesięcy docierały informacje o pogłębiających się konfliktach oraz problemach we wspólnym współistnieniu w domu sąsiedzkim.

Na sesję przybyła Pani Magdalena Skiba - kierownik Referatu Współpracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Od kilku tygodni prowadzone są mediacje z udziałem Urzędu Miasta i zauważalny jest progres w osiągnięciu kompromisu. Widać jednak dalszą potrzebę zmian, dążenie do większej demokracji, partycypacji, transparentności oraz otwartej komunikacji.

Rada Dzielnicy Siedlce i jej Radni byli jednymi z głównych inicjatorów powstania domu sąsiedzkiego, dlatego jego sytuacja oraz funkcjonowanie nie jest obojętne Radzie. Wspólnie ustalono, że najlepszym rozwiązaniem byłoby powołanie Rady Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka", w skład której weszliby reprezentanci organizacji tworzących dom sąsiedzki, przedstawiciele Rady Dzielnicy, Miasta Gdańska oraz lokalnej społeczności.

W wyniku dyskusji podjęta została uchwała w sprawie działalności Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka". Po drobnych korektach do wcześniej przygotowanego projektu uchwały, została jednogłośnie podjęta przez wszystkich obecnych Radnych.

W dalszej części Przewodniczący Zarządu, Jędrzej Włodarczyk przedstawił sprawozdanie Zarządu Dzielnicy z bieżących działań. Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Brygida Folkmann-Banaszak zrelacjonowała zrealizowane oraz obecnie prowadzone projekty budżetowe.

Brak wolnych wniosków był podstawą do zamknięcia obrad bieżącej sesji.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z IX sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.