Dnia 24 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się V sesja Rady. Przybyli Radni spełnili warunek quorum, a tym samym Przewodniczący Rady Dzielnicy Karol Nawrocki mógł otworzyć obrady. Zgodnie z procedurą na wstępie odczytany został przez Radnego Zbigniewa Golemskiego protokół z IV sesji Rady. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej kolejności rozpoczęła się dyskusja nad przygotowanymi zmianami do regulaminu Rady Dzielnicy Siedlce przez Zarząd Dzielnicy. Po drobnej korekcie, regulamin został przyjęty jednogłośnie i wprowadzony w życie w postaci przyjętej uchwały...

W dalszej części przedstawiona została sytuacja powstała w wyniku wprowadzenia zmian sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych przez tory tramwajowe wzdłuż ulicy Kartuskiej. Po burzliwej dyskusji i ogólnym braku aprobaty sposobu wprowadzonych zmian, polegających na usunięciu sygnalizacji, niepowiadomieniu Rady Dzielnicy o planowanych zmianach i braku dalszych działań mających poprawę bezpieczeństwa, podjęta została stosowna uchwała.

Pod dyskusję poddana została kwestia zmiany siedziby Rady Dzielnicy Siedlce. Obecnie finalizowane są sprawy związane z powstaniem Domu Sąsiedzkiego w dawnym hotelu przy ulicy Zagrodowej. Propozycja przeniesienia siedziby Rady Dzielnicy do budynku Domu Sąsiedzkiego przyjęta została wstępnie pozytywnie. Wymaga oczywiście dokładnej analizy oraz wizji lokalnej w celu poznania pomieszczeń jakie Rada Dzielnicy miałaby otrzymać.

W kolejnym punkcie podjęta została dyskusja w tematyce podwórkowej oraz rewitalizacyjnej. Omówiona została sytuacja terenu okolicy ulicy Winnickiej oraz oferty finansowej, jaką otrzymali mieszkańcy podczas spotkania zorganizowanego przez mieszkańca w/w terenu Marcina Kochanowskiego, który uczestniczył również w bieżącej sesji. Wspólnie ustalono, że Rada Dzielnicy powinna wspierać i pomagać mieszkańcom w ich działaniach społecznych zorganizowanych wokół ich podwórek. Rada nie może jednak jednoznacznie wskazywać jednego rozwiązania dla wszystkich przypadków, każda sytuacja jest indywidualna i wymaga zawsze odrębnej analizy. Podjęto w tej sprawie przedmiotową uchwałę.

W dalszej części Radny, członek Zarządu Dzielnicy - Bartłomiej Cyrny, zreferował z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej obecny stan Rady Dzielnicy w mediach. Przedstawione zostały formy publikacji informacji oraz materiałów za pośrednictwem Internetu: strona internetowa, profil facebook, twitter oraz terminarz. Zaprezentowane zostały statystyki dla wszystkich form w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Sesję zakończył raport z działalności Zarządu Dzielnicy, w którym Przewodniczący Zarządu Jędrzej Włodarczyk podsumował bieżące działania. Zreferowane zostały realizowane wnioski z aktualnego budżetu. Na zakończenie przedstawiona została propozycja realizacji tzw. murali na terenie dzielnicy w ramach przyszłorocznego budżetu. Pomysł wstępnie został przyjęty pozytywnie.

Poniżej porządek obrad oraz protokół z V sesji Rady Dzielnicy w kadencji 2015-2019.