>> Nowy numer kontaktowy do Zarządu Dzielnicy Siedlce - 571 324 210 - zapraszamy do kontaktu! <<

Regulamin Rady

Załącznik do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Dzielnicy Siedlce
z dnia 24 listopada 2015 r.

Regulamin Rady Dzielnicy Siedlce

§1
1. Regulamin Rady Dzielnicy Siedlce, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowy tryb pracy rady osiedla, w tym komisji rady osiedla.

§2
1. W obradach rady dzielnicy mogą uczestniczyć:
a. z prawem zabierania głosu – Prezydent Miasta Gdańska, wiceprezydenci, Sekretarz Miasta Gdańska, Skarbnik Miasta Gdańska oraz radni Miasta Gdańska,
b. osoby zaproszone przez przewodniczącego rady z inicjaty własnej po poinformowaniu zarządu, na wniosek zarządu lub radnych.

§3
1. Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy składu rady.

§4
1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady dzielnicy, a w szczególności:
a. zwołuje sesje rady,
b. przewodniczy obradom,
c. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
d. podpisuje uchwały rady,
e. podpisuje protokół z sesji, z zastrzeżeniem §6 ust.6.

§5
1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący obrad otwiera dyskusję nad porządkiem obrad.
2. Po zgłoszeniu poprawek radni przegłosowują porządek obrad.

§6
1. Porządek obrad powinien zawierać:
a. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
b. informacje przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami,
c. przyjęcie uchwał,
d. wolne wnioski i informacje.
2. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z poprzedniej sesji radny może zgłosić na piśmie przewodniczącemu obrad, nie później niż do chwili rozpoczęcia następnej sesji rady.
3. Protokół, do którego nie wniesiono poprawek, uważa się za przyjęty.
4. Przyjęcie protokołu wraz z poprawkami odnotowuje się w protokole z bieżącej sesji.
5. Zastrzeżenia do protokołu dołącza się do tego protokołu.
6. Przyjęcie protokołu przez radę potwierdza podpisem przewodniczący obrad.

§7
1. Projekt uchwały powinien być złożony u przewodniczącego Rady co najmniej 7 dni przed terminem sesji.
2. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie merytoryczne.
3. Projekty uchwał mogą opiniować odpowiednie komisje rady dzielnicy.

§8
1. Obrady rady prowadzi przewodniczący rady. Przewodniczący może powierzyć wykonywanie określonych swoich zadań wiceprzewodniczącemu.
2. Przewodniczący obrad zapewnia w szczególności:
a. realizację przyjętego porządku obrad,
b. swobodę wypowiedzi radnych – w granicach rzeczowości i odpowiedzialności,
c. rozpatrzenie każdego wniosku zgodnie z niniejszym regulaminem.

§9
1. W celu przedstawienia projektu uchwały przewodniczący obrad udziela głosu referentowi projektu, występującemu w imieniu projektodawcy, a następnie przewodniczącym odpowiednich komisji opiniujących projekt.
2. Czas wystąpienia referenta projektu nie powinien przekraczać 5 minut.
3. Czas wystąpień, przewodniczących komisji opiniujących projekt nie powinien przekraczać 5 minut.
4. Po przedstawieniu opinii, o których mowa w ust. 1, przewodniczący obrad zarządza dyskusję dotyczącą treści projektu uchwały.
5. Czas jednego wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 3 minut.
6. Wypowiedź dyskutanta powinna być zakończona wnioskiem.
7. Poprawki do projektu uchwały radny zgłasza na piśmie lub ustnie przewodniczącemu obrad.
8. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący obrad może przedłużyć czas wypowiedzi, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5.

§10
1. Poza kolejnością można zgłaszać wnioski formalne o:
a. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
b. zmianę porządku obrad,
c. stwierdzenie kworum,
d. zamknięcie dyskusji,
e. odesłanie projektu do komisji.

§11
1. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego rada wybiera Komisję Skrutacyjną, która określa szczegóły sposobu głosowania, warunki ważności karty i ważności głosu, ustala wyniki głosowania oraz sporządza protokół z głosowania.
2. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady dzielnicy.
3. Na karcie do głosowania umieszcza się pytanie i propozycje odpowiedzi lub warianty rozwiązania poddanego pod głosowanie, a w uzasadnionych przypadkach również informacje o sposobie głosowania.
4. Radny głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „x” odpowiednio obok wybranej przez siebie odpowiedzi, tj. „za” lub „przeciw’ lub „wstrzymuję się”. W uzasadnionych przypadkach rada dzielnicy może ustalić inny sposób głosowania.
5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
6. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.
7. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§12
1. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.
2. Za głosy ważne uznaje się głosy oddane: „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
3. Jeśli wnioski zgłoszone w jakiejś sprawie wykluczają się wzajemnie, przewodniczący obrad może przeprowadzić głosowanie alternatywne.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§13
1. Zwykła większość głosów jest to liczba ważnych głosów oddanych „za”, która przewyższa, co najmniej o jeden głos, liczbę ważnych głosów oddanych „przeciw”.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza warunek polegający na tym, że liczba ważnych głosów oddanych „za” przewyższa co najmniej o jeden liczbę pozostałych ważnych oddanych głosów.

§14
1. Rada dzielnicy jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej na innej sesji.

§15
1. Z sesji rady sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie prawomocności obrad, porządek obrad, uchwały rady dzielnicy oraz podstawowe informacje o przebiegu posiedzenia, w tym głównie tezy wystąpień i wyniki głosowań.
2. Załącznikami do protokołu są:
a. projekty uchwał rady wraz z uzasadnieniami,
b. protokoły głosowań Komisji Skrutacyjnej oraz karty z głosowania tajnego,
c. lista obecności,
d. podjęte uchwały.

§16
1. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji lub podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.
2. Komisje rady dzielnic pracują na posiedzeniach jawnych.
3. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§17
1. Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach komisji podpisując listę obecności.
2. Radni obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach komisji, do których zostali wybrani, oraz przybywać na posiedzenia punktualnie i brać aktywny udział w ich pracy do końca posiedzenia.

§18
1. Radni pełnią dyżury w siedzibie rady dzielnicy według ustalonego przez siebie harmonogramu.
2. Ustalanie harmonogramu koordynuje przewodniczący zarządu.
3. Harmonogram dyżurów radnych podany zostaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem terminarza na stronie internetowej Rady.

§19
1. Klucze do siedziby Rady posiadają Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący Zarządu, a także wskazani Radni.
2. Siedziba Rady pozostaje do dyspozycji wszystkich Radnych i w razie potrzeby klucze zostają im udostępnione.
3. Osoby postronne mogą przebywać w siedzibie Rady wyłącznie w obecności przynajmniej jednego z Radnych.
4. Za porządek w siedzibie Rady odpowiada Zarząd.
5. W przypadku wykorzystania siedziby Rady do zorganizowania spotkania lub innego wydarzenia, za porządek w siedzibie Rady odpowiada Radny, który spotkanie organizuje.

§20
1. Dostęp do sprzętu komputerowego w Radzie Dzielnicy możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem loginu i hasła, znanych członkom Zarządu Dzielnicy, Przewodniczącemu/Zastępcy Rady Dzielnicy oraz Radnym pełniącym dyżur.
2. W przypadku stwierdzenia ujawnienia hasła osobom nieuprawnionym, hasło zostaje zmienione oraz podane do wiadomości wszystkim uprawionym osobom podczas najbliższego posiedzenia Zarządu Dzielnicy.
3. Loginy i hasła dostępu do wszystkich usług informatycznych świadczonych na rzecz Rady Dzielnicy, przechowywane są w sposób zabezpieczony (z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia) na sprzęcie komputerowym w siedzibie Rady Dzielnicy.
4. Osoby posiadające dostęp do sprzętu komputerowego w siedzibie Rady Dzielnicy oraz jego zasobów, zobowiązane są do zachowania tajemnicy sposobu zabezpieczeń.
5. Obowiązek administrowania oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa zasobów informatycznych Rady Dzielnicy spoczywa na Zarządzie Dzielnicy.

§21
1. Rada zamieszcza informacje o swojej działalności na odpowiednich tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Rady.
2. Informacje o sesjach Rady, w tym porządek obrad oraz protokoły sesji, a także podjęte uchwały i prowadzoną korespondencję, zamieszczane są niezwłocznie na stronie internetowej Rady.
3. Obowiązek publikacji wyżej wymienionych treści spoczywa na Zarządzie Dzielnicy.

§22
1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się odpowiednio Regulamin Rady Miasta Gdańska.

Dodaj komentarz